|

Настава на даљину

Драге и поштоване колеге,

Након јучерашњих дописа и обављеног разговора са директором преносимо вам закључке:

Све што буде од значаја за рад и организацију онлајн наставе у будућем периоду биће окачено на сајт школе, а такође ћете бити обавештени  путем мејла

Неопходно је да одељењске старешине обавесте родитеље на неки начин  о начину рада у наредном периоду,  као и да их благовремено обавештавате уколико буде  било каквих проблема у испуњавању школских обавеза. О томе водити евиденцију у ЕС дневнику.

Одељењске старешине, али и предметни наставници су у обавези да редовно обавештавају ученике о свему што је за њих значајно, нарочито о начину оцењивања, праћењу и напредовању (свако за свој предмет)

Препорука је да уносите ученицима и сумативне, али и формативне оцене као и сваку активност односно неактивност у наредном периоду како би себи олакшали процес оцењивањ

Следи део, за који сматрамо да вам треба пренети у целости, из дописа министра:

“Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник је аутономан у свом планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и конторлних провера. Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два,  уколико је недељни фонд мањи од два. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Закључна оцена је јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена, јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација..) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту је потребно посебно планирати рад са овом категоријом ученика. Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утрвђеном распореду часова,уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације. У евиденцији присуства ученика евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.”

С обзиром да се и у јучерашњем допису наглашава коришћење платформе за коју се школа пријавила у обавези смо да информишемо и едукујемо наставни кадар о могућностима и начину коришћења поменуте платформе.

Као школа МОРАЋЕМО да користимо искључиво платформу за коју смо се определили у августу (гугл учионица) у случају да се онлине настава продужи и у другом полугодишту.

Како је кратак период до краја полугодишта обавештавамо вас да  су  СВИ  наставници  у  обавези да директора и  педагоге  школе убаце у своје учионице,  јер су директор  и  педагошка служба у ОБАВЕЗИ да прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе на даљину, врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну подршку наставницима

Према допису школа је у обавези да измени оперативни план рада, а након добијања сагласности од стране школске управе наставници и родитељи ће бити обавештени са начином организације образовно-васпитног рада путем наставе на даљину и њиховим улогама.

На сајту школе имате и линк који вас води ЗУОВ-а односно до практичног упознавања са коришћењем разних веб алата. Неки вам поприлично могу олакшати рад и вреди погледати.

За све додатне информације можете се обратити директору школе и педагошкој служби

Срдачан поздрав,

ПП служба