|

СМЕРНИЦЕ

ЗА ПРАВИЛНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ АКТИВНОСТИ  И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У Е ДНЕВНИКУ

Поштоване колеге,

сматрамо да прво  треба да направимо осврт на допис МПНТР који смо вам послали мејлом, а оставили овде 29.нов 2020.године, а тиче се оцењивања ученика 

 “Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник је аутономан у свом планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и конторлних провера. Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два,  уколико је недељни фонд мањи од два. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Закључна оцена је јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена, јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација..) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту је потребно посебно планирати рад са овом категоријом ученика. Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утрвђеном распореду часова,уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације. У евиденцији присуства ученика евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.”

С тим у вези извршили смо увид у ес дневник и констатовали да је веома важно да вам скренемо пажњу на следеће:

 • У делу означеном као АКТИВНОСТ УЧЕНИКА – потребно је евидентирати минимум три активности ученика од почетка школске године.

Конкретно, то значи следеће:

 • Прву  активност евидентирате, рецимо, половином септембра
 • Другу активност евидентирате половином октобра
 • Трећу активност евидентирате почетком новембра

(датуме  одаберите  сами)

 • Нарочито је  важно евидентирати активност/ неактивност ученика и у септембру месецу. То је потврда да сте пратили активност ученика од почетка комбиноване наставе.
 • У одељку АКТИВНОСТИ  можете  написати нешто од наводих примера
 • Редовно се укључује у гугл учионицу
 • Активан/а на часу
 • Прочитао/ла лектиру
 • Шаље радове на време
 • Редовно ради домаће задатке
 • Активан/а у групама за размену идеја и постављање питања ( вибер, whats app?)
 • Активан/а у писању есеја, изради презентација
 • Истиче се у раду
 • Веома талентован/а и озбиљан/а, посвећен/а, како на редовној тако и настави на даљину
 • За сваку похвалу
 • Одлично одговорио/ла на задате теме
 • Показује добро сналажење у  траженим ликовним техникама
 • Препознаје историјске епохе и најзначајније догађаје у њима
 • Препознаје период/уметнике који су предмет обраде
 • Не прати рад, како на редовној настави тако и током реализације наставе на даљину
 • Не укључује се у рад гугл учионице
 • Не шаље радове на време…или  наведите конкретно за ваш предмет шта не ради!
 • У одељку АКТИВНОСТИ треба избегавати уписивање:
 • Назива наставне јединице/теме
 • Израз “онлајн настава”
 • Предлог закључне оцене
 • Приликом уписивања оцене можете додати и белешку испод исте, али наглашавамо да треба избегавати уписивање испитних питања  и наставне јединице на коју се оцена односи
 • Што се тиче блок наставе пожељно је евидентирати активност/неактивнос ученика (за оне предмете/часове који су реализовани у 1.полугодишту)

Наводимо, по разредима, предмете из којих је евидентирана једна или ниједна оцена, као и предмете у којима нема (или има спорадично или нетачно) евидентираних активности/неактивности ученика:

разредОцена/ описна оценаАктивност
ПрвиВерска настава, Историја уметности, ИнформатикаВерска настава, Историја уметности, Математика, Историја, Музичка уметност, Географија, Информатика и рачунарство, Хемија
ДругиИсторија уметности, Вајање, Фотографија, ОТК, ПисмоГрафика, Историја уметности, Историја, Математика, Вајање, Писмо, ОТК, Блок настава, Верска настава, Грађанско васпитање
ТрећиСрпски језик, Цртање (група – Босић), Сликање  (група- Босић), ОТК, Вишемедијска уметност, Историја уметности, Обликовање графике, Плакат, ПисмоСрпски језик, Психологија, Цртање (група – Босић), Сликање  (група- Босић), Графика, ОТК, Историја уметности, Вишемедијска уметност, Обликовање графике, Писмо
ЧетвртиИсторија уметности,Енглески језик,Устав и права грађана,ОТК,Вишемедијска уметност,ВајањеСрпски језик, Енглески језик, Историја, уметности, Устав и права грађана, Филозофија, Вишемедијска уметност, Графика, ОТК, Рачунарска графика и мултимедија, Вајање

Директор школе,

Педагошка служба

17.12.2020.